مقایسه دو روش درمانی فیزیوتراپی و ورزش‌های مخصوص در درمان استئوآرتریت گردنی