مقایسه دو داروی سیتا لوپرام و لووکس در کنترل سر دردهای تنشن در بیمارستان بوعلی