بررسی فراوانی نسبی و عوامل مرتبط با خودارضایی در کودکان 6 ماهه تا 12 ساله