بررسی شیوع عوارض اندوکین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور شاهرود