بررسی رابطه میزان هوموسیستئین خون در بیماران با سکته مغزی در بیمارستان