بررسی رابطه میزان مقدار اولیه tsh در پاسخ به بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته ی تیروئی