بررسی رابطه شاغل بودى هادراى باردار و وسى هنگام تولد نوزاد