بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و چگونگی ارتباط پزشک و بیمار در بیمارستان ها