بررسی رابطه بین بیماری دیابت و وجود وزوز گوش در بیماران دیابتیک