بررسي فراواني نسبي و عوامل مرتبط با خودارضايي در كودكان 6 ماهه تا 12 ساله